ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์เคมี

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์ประกอบของสารในตัวอย่างน้ำหอม

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์ประกอบของสารในตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์ประกอบของสารในตัวอย่างสารแต่งกลิ่น

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ MeOH EtOH และ IPA ในตัวอย่างแอลกอฮอร์ล้างมือ

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ MeOH EtOH และ IPA ในตัวอย่างเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ

ICP-MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของโลหะในตัวอย่างยาสระผมสมุนไพร