top of page
ice-cubes-3506781_1920_edited.jpg

อัตราค่าบริการ

การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแข็งละลาย ไอน้ำ และน้ำบริโภค ในภาชนะที่ปิดสนิท

1. วิเคราะห์เพื่อขอใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา (หน่วยงานภายในและภายนอก)

2. วิเคราะห์เพื่อต่อใบอนุญาตประจำปี (หน่วยงานภายในและภายนอก)

หมายเหตุ      1. ปริมาณตัวอย่าง 6 ลิตร

                    2. รับผลวิเคราะห์ภายใน 15-20 วันทำการ

                    3. วิธีการเก็บตัวอย่าง

   

bottom of page