top of page
Robotic Lab Assistant

GC-MS

Gas chramatography Mass spectrometer

IMG_20201022_111116.jpg

ยี่ห้อ : Thermo Fisher Scientific

รุ่น : Trace 1310 GC

ใช้วิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ในสารผสม ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) และเทคนิคแมสสเปกโทรเมตรี (MS) สารผสมจะถูกแยกออกจากกันเมื่อให้ความร้อนด้วยระบบ GC และสามารถระบุชนิดของสารและบอกปริมาณได้ด้วยเครื่องตรวจวัดมวลซึ่งจะให้ข้อมูลรายละเอียดโครงสร้างโมเลกุลของสาร

bottom of page