top of page
stones-337648_1920.jpg

อัตราค่าบริการ

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS )

1. การทดสอบหาโลหะในตัวอย่างชีวมวล ขยะเชื้อเพลิง ด้วย ICP-MS (หน่วยงานภายในและภายนอก)

2. การทดสอบหาโลหะในตัวอย่างอื่น ๆ ด้วย ICP-MS 

หมายเหตุ    1. ตัวอย่างที่เป็นของเข็งต้องบดละเอียด

                    2. ปริมาณตัวอย่าง 0.2 กรัมขึ้นไป

                    3. รับผลการวิเคราะห์ภายใน 15 วันทำการ

bottom of page