top of page
Test Tubes

ICP-MS

Inductivly couple plasma mass spectrometer

IMG_20201022_112921.jpg

ยี่ห้อ : Agilent Technologies

รุ่น : 7900 ICP-MS

ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมเป็นสารละลายแล้ว โดยมุ่งเน้นสำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ในระดับ ส่วนในพันล้านส่วน ( ppb ) การวิเคราะห์อาศัยหลักการโดยใช้พลังงานจากพลาสมาของแก็สอาร์กอนเพื่อทำให้ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่างเกิดเป็นอะตอมและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนอิสระในสภาวะที่เป็นแก็ส ไอออนต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบแยกมวลเพื่อแยกค่ามวลต่อประจุของไอออน พร้อมทั้งตรวจวัดค่าสัญญาณของจำนวนไอออนของธาตุต่างๆ ซึ่งค่าความเข้มสัญญาณของจำนวนไอออนที่ตรวจวัดได้จะแปรผันตามปริมาณของธาตุในตัวอย่าง

bottom of page