top of page
Test Tubes

ICP-MS

Inductivly couple plasma mass spectrometer

เครื่อง ICP-MS

ยี่ห้อ : Agilent Technologies

รุ่น : 7900 ICP-MS

ใช้สำหรับการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณธาตุในสารตัวอย่างที่ผ่านการเตรียมเป็นสารละลายโดยมุ่งเน้นสำหรับธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ในระดับ ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) การวิเคราะห์อาศัยหลักการโดยใช้พลังงานจากพลาสมาของแก็สอาร์กอนเพื่อทำให้ธาตุต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่างเกิดเป็นอะตอมและเกิดการแตกตัวเป็นไอออนอิสระในสภาวะที่เป็นแก็ส ไอออนต่างๆที่เกิดขึ้นจะถูกส่งเข้าสู่ระบบแยกมวลเพื่อแยกค่ามวลต่อประจุของไอออน พร้อมทั้งตรวจวัดค่าสัญญาณของจำนวนไอออนของธาตุต่างๆ ซึ่งค่าความเข้มสัญญาณของจำนวนไอออนที่ตรวจวัดได้จะแปรผันตามปริมาณของธาตุในตัวอย่าง

IMG_20201022_112801.jpg
bottom of page