top of page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applications of Ion Chromatography

Applications of Ion Chromatography

21 พ.ย. 2565

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการอบรมในโครงการ Applications of Ion Chromatography

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applications of Ion Chromatography ให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์


bottom of page