top of page
122962427_3734942876539533_528890009632485316_n.jpg

FE-SEM-EDS

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ

   *   ายการที่ 4 คิดค่าใช้บริการเป็นชั่วโมงโดยไม่มีการคิดค่าถ่ายภาพเพิ่มสามารถถ่ายภาพได้ตามที่ต้องการในช่วงเวลาที่ใช้เครื่อง
  **  รายการที่ 5 คิดค่าใช้บริการเป็นชั่วโมงโดยไม่มีการคิดค่าถ่ายภาพเพิ่มสามารถถ่ายภาพและทำ EDS ได้เท่าที่ต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนภาพหรือ

                      จุดที่วิเคราะห์ตลอดช่วงเวลาที่ใช้ เหมาะในการถ่ายภาพ SEM พร้อมกับทำ EDS หลายจุดหลายตัวอย่าง หรื่อทำ EDS อย่างเดียว                            หลายจุดหลายตัวอย่าง รวมถึงเทคนิคการทำ Line-scan และ mapping ที่ต้องใช้เวลามาก
*** รายการที่ 6 เหมาะกับกรณีที่ต้องการทำ EDS เพียงไม่กี่จุด โดยใช้อัตราค่าใช้เครื่องมือในข้อ 4 บวกเพิ่มค่าบริการต่อจำนวนจุดหรือพื้นที่วิเคราะห์

                      ตามอัตราที่กำหนดไว้

bottom of page