บริการทดสอบ

 

โครงสร้างจุลภาค

ชีวมวล

ปุ๋ย

กายภาพ

ผลิตภัณฑ์เคมี

พลาสติก

สิ่งแวดล้อม

หินและแร่

อาหารและเครื่องดื่ม

เชื้อเพลิงปิโตรเลียม

การเตรียมตัวอย่าง

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com