top of page
หลอดทดลอง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

21 พ.ย. 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applications of Ion Chromatography

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการอบรมในโครงการ Applications of Ion Chromatography

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Applications of Ion Chromatography

9 ต.ค. 2565

บริษัท แอบโซเทค จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในงานอนุรักษ์ศิลปกรรม ได้รับการสนับสนุนจากธัชชา (TASSHA)

บริษัท แอบโซเทค จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

18 เม.ย. 2565

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกจากมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม และภาพตัวอย่างที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยเทคนิค SEM-EDS

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกจากมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 2

18 เม.ย. 2565

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกจากมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

ภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรม และภาะตัวอย่างที่ได้จากการถ่ายภาพด้วยเทคนิค SEM-EDS

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกจากมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

17 เม.ย. 2565

โครงการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือ จากนักเรียนในโครงการ สอวน.

โครงการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 ม.ค. 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2
bottom of page