ถั่วงอก
 

GC-FID/MS

ทดสอบหาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (TPH) ในตัวอย่างน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน

ICP-MS

ทดสอบเชิงปริมาณของโลหะในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน น้ำเสีย

ISE

ทดสอบเชิงปริมาณของคลอไรด์ในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

ISE

ทดสอบเชิงปริมาณของฟลูออไรด์ในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

Nephelometer

ทดสอบความขุ่นของตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

pH meter

ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ทดสอบสีของน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ทดสอบเชิงปริมาณของไนเตรทในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ทดสอบกลิ่นของน้ำประปา น้ำผิวดิน

-

ทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งได้แก่ ไขมันและน้ำมัน COD, BOD, TSS, TDS, TS

-

ทดสอบปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual chlorine) ในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ทดสอบปริมาณไซยาไนด์ในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ทดสอบปริมาณฟีนอลในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ทดสอบปริมาณสารลดแรงตึงผิวในตัวอย่างน้ำประปา น้ำใต้ดิน

-

ตรวจคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท/ ไอน้ำ/ น้ำแข็ง ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณะสุข

สิ่งแวดล้อม

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com