อาหารสุขภาพ

อาหารและเครื่องดื่ม

GC-FID/MS

ทดสอบปริมาณเอทานอลในตัวอย่างสุรา

ICP-MS

ทดสอบปริมาณโลหะในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม

HPLC

ทดสอบปริมาณวัตถุกันเสีย Sorbic acid และ Benzoic acid ในตัวอย่างอาหาร

HPLC

ทดสอบปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างเครื่องดื่ม

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com