อาหารสุขภาพ

อาหารและเครื่องดื่ม

GC-FID/MS

ทดสอบปริมาณเอทานอลในตัวอย่างสุรา

ICP-MS

ทดสอบปริมาณโลหะในตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม

HPLC

ทดสอบปริมาณวัตถุกันเสีย Sorbic acid และ Benzoic acid ในตัวอย่างอาหาร

HPLC

ทดสอบปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างเครื่องดื่ม