122962427_3734942876539533_5288900096324
 

โครงสร้างจุลภาค

FESEM

ถ่ายภาพด้วย Field Emission Scanning Electron Microscope

FESEM-EDS

ทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพของธาตุด้วย Field Emission Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectrometer