122962427_3734942876539533_5288900096324
 

โครงสร้างจุลภาค

FESEM

ถ่ายภาพด้วย Field Emission Scanning Electron Microscope

FESEM-EDS

ทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพของธาตุด้วย Field Emission Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-ray Spectrometer

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com