top of page
แก้วน้ำ

service rate

ตรวจคุณภาพน้ำดื่ม น้ำแข็ง ในภาชนะปิดสนิท  ตรวจคุณภาพน้ำประปาดื่มได้

หมายเหตุ

* การวิเคราะห์โลหะด้วย ICP-MS 13 รายการ ราคารวม 4,600 บาท

** การวิเคราะห์โลหะด้วย ICP-MS 13 รายการ ราคารวม 3,800 บาท

*1 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง IC 4 รายการ ราคารวม 1,900 บาท

*2 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง IC 3 รายการ ราคารวม 1,800 บาท

*3 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง IC 5 รายการ ราคารวม 2,000 บาท

 การตรวจคุณภาพน้ำตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำบริโภคใน  ภาชนะที่ปิดสนิทและการตรวจคุณภาพน้ำตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563                    
       - ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ       1.5     ลิตร           จำนวน       4-6     ขวด

bottom of page